English

Leabhraichean

Blas na
      GàidhligBlas na Gàidhlig
The Practical Guide to Gaelic Pronunciation

Faclair DwellyFaclair Gàidhlig agus Beurla
Am faclair clasaigeach aig Edward Dwelly ann clò ùr glan

Pippi
      Fhad-stocainneachPippi Fhad-stocainneach
An leabhar-cloinne clasaigeach le Astrid Lindgren anns a bheil Pippi a’ coinneachadh ris a’ chlann an ath-dhoras dhi, Tòmas agus Annika

Cat a' MhinistearCat a' Mhinistear
Leabhar-cloinne le dealbhan grinne a dh’innseas dhuinn, mu dheireadh thall, cò ris a tha cat a’ mhinisteir coltach

Sgeulachdan
      AràbianachSgeulachdan Aràbianach
Sgeulachdan clasaigeach nam mìle oidhche ’s a h-aon, a’ chiad turas a-riamh a’ toirt còmhla gach aon a chaidh eadar-theangachadh leis an Urr. Iain MacRuairidh

Rònan is
      CiorstagRònan is Ciorstag air a' chroit
Leabhar-cloinne tarraingeach sa bheil fuaimean beathaichean uile na croite a' nochdadh

Rónán agus
      CaoimheRónán agus Caoimhe ar an fheirm
Leabhar-cloinne tarraingeach sa bheil fuaimean beathaichean uile na croite a' nochdadh ann an Gàidhlig na h-Èireann

Ronan as
      Kirree er y chroitRonan as Kirree er y chroit
Lioar chlienney lesh jallooyn braew ta gymmydey ooilley ny sheeanyn ta ny beiyn er y chroit jannoo ayns Gaelg

Na Daoine Sìthe is Ùirsgeulan eile
Trì seann-sgeulachdan à Earra Ghàidheal 

Iulius Caesar
An dealbh-chluich chlasaigeach le William Shakespeare ann an Gàidhlig

Uilleam Tell
An dealbh-chluich chlasaigeach le Friedrich Schiller ann an Gàidhlig

Bàrdachd Raibeirt Burns
Cruinneachadh eadar-theangachaidhean Gàidhlig de obair a’ bhàird

Am Bìobull Naomh
An Seann-tiomnadh is an Tiomnadh Nuadh