English

Leabhraichean

Blas na
      GàidhligBlas na Gàidhlig
The Practical Guide to Gaelic Pronunciation

Faclair DwellyFaclair Gàidhlig agus Beurla
Am faclair clasaigeach aig Edward Dwelly ann clò ùr glan

Cat a' MhinistearCat a' Mhinistear
Leabhar-cloinne le dealbhan grinne a dh’innseas dhuinn, mu dheireadh thall, cò ris a tha cat a’ mhinisteir coltach

Sgeulachdan
      AràbianachSgeulachdan Aràbianach
Sgeulachdan clasaigeach nam mìle oidhche ’s a h-aon, a’ chiad turas a-riamh a’ toirt còmhla gach aon a chaidh eadar-theangachadh leis an Urr. Iain MacRuairidh

Rònan is
      CiorstagRònan is Ciorstag air a' chroit
Leabhar-cloinne tarraingeach sa bheil fuaimean beathaichean uile na croite a' nochdadh

Rónán agus
      CaoimheRónán agus Caoimhe ar an fheirm
Leabhar-cloinne tarraingeach sa bheil fuaimean beathaichean uile na croite a' nochdadh ann an Gàidhlig na h-Èireann

Ronan as
      Kirree er y chroitRonan as Kirree er y chroit
Lioar chlienney lesh jallooyn braew ta gymmydey ooilley ny sheeanyn ta ny beiyn er y chroit jannoo ayns Gaelg

Na Daoine Sìthe is Ùirsgeulan eile
Trì seann-sgeulachdan à Earra Ghàidheal 

Iulius Caesar
An dealbh-chluich chlasaigeach le William Shakespeare ann an Gàidhlig

Uilleam Tell
An dealbh-chluich chlasaigeach le Friedrich Schiller ann an Gàidhlig

Bàrdachd Raibeirt Burns
Cruinneachadh eadar-theangachaidhean Gàidhlig de obair a’ bhàird

Am Bìobull Naomh
An Seann-tiomnadh is an Tiomnadh Nuadh