English

Na Daoine Sthe

is irsgeulan eile
1 dhen Lnastal 2013
Cmhdadh bog ⁊ leabhar-d
9.50 (3.50 mar leabhar-d) | Ri fhaighinn
ISBN 9781907165078 (leabhar-d 9781907165269)

C nan L | Ullapool Bks | Blackwell's | Amazon UK
        Hugendubel | Amazon DE

McNally | Amazon CA
Barnes & Noble | Amazon US
Fishpond.com.au Fishpond.co.nz
Kindle RA ⁊ irinn | SA | Canada | A Ghearmailt | Astrilia ⁊ Sealainn Nuadh
*Tha aplacaid Kindle ri fhaighinn air Android is iOS


Tha tr seann-sgeulachdan Earra Ghidheal san leabhar seo - Spiorad na h-Aoise, Iolaire Loch Trig agus Bean-taighe Mhath 's Obair-oidhche. Saoil an did leis a' bhrthair as ige a phiuthar a shbhaladh, a bheil Iolaire Loch Trig am bith as sine san t-saoghal agus am faigh a' bhean-taighe bhochd cuidhteas dhe na sthichean a ghairm i orra gun tubaisteach?

S e cl-bhualadh r de sheann-leabhar a tha seo. Chaidh an cl gu lir a shuidheachadh s r is chaidh na dealbhan dathte a sgioblachadh. Dhuraich sinn an litreachadh beagan agus chuir sinn ntaichean aig bonn nan duilleagan (ann an Gidhlig) a mhnicheas faclan annasach san sgeulachd. Ach a bharrachd air sin, tha an leabhar mar a bha e.

Tha aon rud ann a tha gu tur r agus s e sin an clradh as urrainn dhuibh luchdadh a-nuas is isteachd ris. Rinn sinn clradh de bhodach Earra Ghidheal aig a bheil Gidhlig na sgre on ghln. Bidh sibh air ur be-ghlacadh le blas a chnain nach cluinnear ro thric an-diugh tuilleadh!

Na faidhlichean mp3 airson an leabhair