English

Cat a’ Mhinisteir

Leabhar-cloinne le dealbhan 
Cairistìona NicMhathain ⁊ Fiona M M Nic a’ Chlèirich
31 dhen Lùnastal 2017
Còmhdadh bog
£9.50 | Ri fhaighinn
ISBN 9781907165290

C nan L | Ullapool Bks | Blackwell's | Amazon UK | Amazon DE
McNally | Amazon CA
Barnes & Noble | Amazon US
Fishpond.com.au Fishpond.co.nz

Cò ris a tha cat a’ mhinisteir coltach? Sin a’ cheist mhòr a dh’fhaighnich clann ann an Alba dhiubh o chionn iomadh bliadhna agus iad a’ cluich a’ gheama tradaiseanta seo.

Gu fortanach, tha freagairt againn a-nis san leabhar eireachdail seo sa bheil 17 dealbhan dathte grinn a dh’innseas dhuinn, mu dheireadh thall, cò ris a tha a’ phiseag ud coltach.